Proiecte internaţionale

1. TITLUL PROIECTULUI: “Multiculturalitate în spaţiul european.Oglinzi paralele – Europa de ieri şi de azi”

Tipul proiectului: e Twinning

Stadiul: în desfăşurare

Coordonator: prof.Maria Stoica, specialitatea limba română şi latină ( FONDATOR)

Şcoala: Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”Sf.Gheorghe, jud.Covasna

Colaboratori în şcoală – prof.Nina Stanoescu, Tanko Viorica,Florentina Dumitrascu.

Parteneri în România: Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”, Pucioasa, Jud.Dâmboviţa şi Şcoala Gimnazială “Hadrian Daicoviciu”, Orăştioara de Sus, Jud.Hunedoara

Parteneri în Europa: Italia ( FONDATOR, prof.Filomena Gamen, “Istituto A.Tilgheri”, Ercolano), Franţa, Spania, Portugalia, Norvegia, Polonia

Grupe de lucru: elevi cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani (clasele a VIII-a şi a X-a, profil vocaţional

Argument

Proiectul acesta se doreşte a fi o valorificare a experienţei dobândite în urma participării, în intervalul 2009-2012, la proiectul internaţional eTwinning-Comenius “Mituri şi legende ale popoarelor.Rădăcinile ne vorbesc”, desfăşurat în colaborare cu trei şcoli din Europa : Belgia, coordonator principal, Italia şi Franţa.Adresa web: https://sites.google.com/site/euromythes/home

Rezumatul proiectului: Proiectul îşi propune cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor, promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor , a valorilor culturale materiale şi spirituale ale popoarelor.Se adresează elevilor, răspunzând nevoilor de cunoaştere şi de promovare a valorilor culturale locale şi naţionale.
Prezentarea unor elemente importante legate de tradiţiile folclorice, obiceiurile laice şi religioase, istoria naţională, obiective cultural-istorice ale zonei, se vor concretiza prin realizarea de materiale word, ppt-uri tematice, filme etc.Acestea sunt preocupări permanente ale cadrelor didactice implicate, de aceea acestea se vor regăsi şi în cadrul acestui proiect.
Globalizarea şi integrarea în Uniunea Europeană nu trebuie să altereze păstrarea tradiţiilor şi a identităţii naţionale. Prin activităţile stabilite se doreşte evidenţierea, pe lângă creativitatea elevilor, a multiculturalităţii şi a valorile culturii tradiţionale, cu semnificaţiile de importanţă fundamentală pentru istoria şi civilizaţia popoarelor din spaţiul european.

Pentru partea de cultură populară elevii din şcoala noastră se vor documenta asupra tradiţiilor şi obiceiurilor , vor culege folclor, relizând chestionare şi interviuri cu oamenii mai în vârstă din localităţile judeţului, păstrători ai acestor datini şi obiceiuri, vor prezenta costumul popular, vor căuta tehnici de încondeiere a ouălor pascale, vor căuta simboluri şi semnificaţii legate de motivele geometrice de pe porţile de lemn , vor culege cântece vechi, strigaturi, proverbe şi zicători, le vor descrie în limba franceză, efectuând traducerile cu profesorul de franceză.

Partea de civilizaţie se va regăsi şi în descrierea arhitecturii specifice, a tradiţiilor noastre culinare, a obiceiurilor laice şi religioase legate de sărbători importante de peste an.

Competenţele lingvistice vor fi demonstrate prin participarea la un concurs de creaţie, cu un regulament care se va definitiva ulterior.Elevii vor dramatiza o piesă de teatru, după un scenariu original, pe o temă inspirată din folclorul local sau o temă istorică.
Proiectul se va finaliza prin publicarea materialelor realizate de fiecare şcoală pe pagina web şi realizarea unei reviste în care vor apărea cele mai reuşite lucrări realizate de participanţi.

Limba de lucru: limba franceză

Scop: Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor; promovarea tradiţiilor naţionale şi a identităţii culturale, prin utilizarea unor tehnici de lucru moderne şi a metodelor interactive adaptate noului curriculum. Comunicarea şi colaborarea, promovarea principiului prieteniei şi toleranţei, a respectului faţă de propria cultură şi faţă de cultura altor popoare, regăsirea structurii lingvistice comune a popoarelor vorbitoare de limbi neolatine.

Sunt vizate creativitatea, iniţiativa şi responsabilitatea; capacitate de adaptare şi de de a lua decizii; gândirea critică şi sistemică, abilităţile  de comunicare şi de colaborare.
Proiectul va contribui la dezvoltarea creativităţii, dezvoltarea spiritul de echipă, îmbunătăţirea competenţelor TIC,  dezvoltarea capacităţii de utilizare şi aplicare a abilităţilor de gândire critică, dar şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de colaborare
, atât în limba maternă, cât şi în limba franceză.

Obiective: Prin durata de desfăşurare şi disciplinele implicate, proiectul permite atingerea mai multor obiective. O parte din obiectivele urmărite sunt obiective cu caracter interdisciplinar, iar altele vor fi specifice disciplinelor implicate în proiect.
Dintre obiectivele comune pot fi amintite: cultivarea sentimentului de admiraţie şi respect faţă de valorile create de înaintaşi; cultivarea gustului pentru frumos şi autentic; stabilirea unor relaţii de cooperare în cadrul grupei, a clasei şi cu elevi de la şcolile partenere; dezvoltarea abilităţilor lingvistice; comunicarea pe o temă dată într-o altă limbă decât cea maternă; dezvoltarea responsabilităţii.
Dintre obiectivele specifice disciplinelor pe care le predau pot fi amintite: pregătirea elevilor pentru provocările vieţii, vizând în special plăcerea de a citi, abilitatea de a   comunica şi cultivarea gustului estetic; promovarea originalităţii, formarea deprinderilor de muncă în echipă şi dezvoltarea unor competenţe  de interrelaţionare; educarea respectului faţă de valorile naţionale prin implicarea efectivă în păstrarea şi promovarea acestor valori; dezvoltarea creativităţii elevilor ; identificarea şi prezentarea unor tradiţii şi obiceiuri locale ;dezvoltarea unei imagini de sine pozitive prin încurajarea abordărilor originale, îndrăzneţe, creative;   implicarea elevilor în promovarea valorilor naţionale: promovarea interesului pentru folclor  prin redescoperirea obiceiurilor şi tradiţiilor ;stimularea creativităţii şi originalităţii prin realizarea unor creaţii literare ; descoperirea şi promovarea talentelor artistice; dezvoltarea vocabularului.
Este un proiect amplu care se va desfăşura pe durata a doi ani de zile, 2012-2013 şi 2013-2014.

1.Activităţi: prima şi a doua lună

a) Profesorii: coordonatorul contactează  partenerii, folosindse de instrumentele  site-ului eTwining: Desktop, Forum: Proiecte eTwinning, e-mail), înscrie proiectul pe site-ul eTwinning; profesorii stabilesc tipurile de activităţi şi instrumentele (împreună cu elevii şi partenerii), formează grupele de lucru;
b) Elevii: stabilesc împreună cu profesorii tipurile de activităţi şi instrumentele, îşi împart sarcinile în cadrul grupei de lucru;

2.Activităţi – luna a III-a
a) Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace folosindu-se de camera profesorilor, invită pe spaţiul eTwinning al proiectului elevi, dar şi membri şi administrator, profesori (vizitatori, membri şi administratori), părinţi (vizitatori);
b) Elevii: fac
scurte prezentări pentru: grupe şi membrii grupelor, şcoli, localitate, prezentări Power Point folosind ca instrumente instrumente: SleideShare –; Picasa sau SLIDE.COM – albume cu fotografii, Google docs – descrieri  word, hărţi etc.), postează prezentările pe site-ul proiectului, fac schimb de e-mail-uri

3.Activităţi de documentare  – luna   a IV-a, a V-a şi a VI-a (ian., feb., mar.)
a) Profesorii: coordonează
activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace (camera profesorilor, blog);
b) Elevii: culegerea de informaţii:

 • studierea unor culegeri de  folclor şi a unor documente, vizite la muzeele din localitate (majoritatea oamenilor au păstrat obiecte tradiţionale, pe care le păstrează intr-o cameră special amenajată,  fotografierea unor obiective turistice (biserici monumente etc.; postează pe wiki-ul proiectului: prezentări ale caselor vizitate,
 • Realizează descrieri word, ppt-uri, slide-uri, în care să descrie istoria locurilor
 • Participă la dialogul “ Fii turist în ţara mea!”, prezentând valenţele turistice şi peisagistice ale zonei sale geografice

4. Concurs de creaţie: activităţi de realizare a unor texte literare în limba rpmână – luna a VII-a şi a VIII-a.

Se vor indica termeni-cheie care să fie introduşi într-un text poetic, narativ si eseu.Se va face analiza comparativă a textelor realizate şi se vor juriza de către parteneri, votându-se cele mai reuşite creaţii.
a)Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace folosindu-se de camera profesorilorşi de blog. Apoi unul dintre profesorii administrator care va fi şi editorul şef completează un formular şi îl trimite la Magazine Factory. După ce primeşte link-ul şi un username, va stabili structura şi aspectul revistei şi va crea username pentru ceilalţi editori;  ceilalţi profesori care vor fi editori,  vor crea username pentru jurnalişti, care sunt proprii lor elevi , editează textele realizate, le publică sau le trimit înapoi însoţite de feed-back, folosind ca instrument de lucru MAGAZINE FACTORY.Vor da titlul revistei şi vor stabili clasamentul concursului.

5.Activităţi de încheiere a anului şcolar luna a VIII-a
a)Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace, are loc diseminarea activităţilor în cadrul consiliului profesoral

b)Elevii: realizarea unui Glogster pentru popularizarea activităţilor, realizarea unor expozitii cu materialele realizate în cadrul proiectului; schimb de mesaje cu colegii parteneri, fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii.

Anul şcolar 2013-2014

1.Activităţi de corespondenţă cu tema “ Fii turist în ţara mea”- prezentarea unor obiective cultural-istorice care să-i atragă pe parteneri pentru a vizita ţara-prietenă –luna I şi a II-a (sept.şi oct.)

2.Activităţi de promovare a tradiţiilor populare, a gastronomiei specifice –luna a III-a şi a IV-a (nov.şi dec.)

3.Activităţi de descriere a portului popular, muzicii şi dansurilor tradiţionale – luna a V-a şi a VI-a (ian.şi feb.)

4. Activităţi de creaţie dramatică– scrierea unui scenariu, cu o temă istorică vizând romanitatea, sau o temă folclorică, la alegere.Dramatizarea unui fragment şi realizarea unui film –luna a VII-a şi a VIII-a. (mart.şi apr.)

5.Activităţi de încheiere a anului şcolar –luna a IX-a şi a X-a (mai-iun.)

a) Profesorii: coordonează activitatea elevilor, colaborează cu partenerii pe Twinspace, are loc diseminarea activităţilor în cadrul consiliului profesoral; trimiterea diplomelor pentru colaboratori; aplicarea pentru certificatul de calitate
b) Elevii: realizarea unor expozitii cu materialele realizate în cadrul proiectului; schimb de mesaje cu colegii parteneri, propun noi proiecte, fac aprecieri pe marginea activităţilor desfăşurate.

Instrumente utilizate: spaţiul eTwinning al proiectului (wiki, blogul, e-mail, camera profesorilor, colţul elevilor, forum, galeria de imagini); activităţi practice; SleideShare – prezentari Power Point; Picasa sau SLIDE.COM – albume cu fotografii; Google docs – descrieri  word, desene, formulare; CLASTOOLS.NET – jocuri şi teste; MAGAZINE FACTORY – realizarea în colaborare a revistei, Glogster – prezentarea activităţilor din proiect.
Resurse umane:
Cadre didactice: administrator (câte un cadru didactic din fiecare şcoală parteneră), membri (alte cadre didactice implicate în proiect),vizitatori , cadre didactice din şcoală, dar neimplicate în proiect
Elevi de la şcoli din diferite şcoli din ţară: administratori pentru fiecare grupă, membri (clasele IX-XII)
Părinţi cu statut de vizitatori
Resurse materiale: calculator, conexiune la internet, imprimantă, aparat foto digital, cameră video, fond documentar CDI – bibliotecă;
Resurse de timp: anul şcolar 2012 – 2013, 2013-2014
Activităţile proiectului din acest spaţiu virtual eTwinning vor fi publice pe
http://www.colegiulmihaiviteazul.ro/?page_id=75 

2. EUROMITURI, proiect international eTwinning-Comenius

Perioada de desfăşurare: 2009 – 2012

Stadiul: încheiat

Descriere – este un proiect multicultural care permite cunoaşterea aprofundată a culturilor si civilizatiilor europene privite prin prisma miturilor si legendelor, a obiceiurilor si traditiilor, a sarbatorilor laice si religioase.

 • permite dialogul între elevi de aceeaşi vârstă
 • favorizează promovarea limbii franceze ca baza a dialogului cultural
 • asigură efectuarea analizei comparative între limbile romanice şi limba latină, între culturile popoarelor europene
 • se bazează pe principiul toleranţei, al colaborării interculturale fructuoase

Adresaweb: https://sites.google.com/site/euromythes/home

Activităţi – realizarea de materiale în Word, slide-uri si filme

 • publicarea pe site-ul şi blogul de proiect
 • dialogul intercultural

Public-tintă – 30 elevi

Beneficiari- în şcoală – 60 elevi

 • în România- Grup Şcolar “Miron Cristea”, Subcetate, Jud.Harghita
 • în Europa şcolile din cele 5 ţări partenere – Belgia, coordonator principal, Italia si Franta , Grecia şi Norvegia.

Coordonatori : prof.Maria Stoica, în colaborare cu profesorii de limba franceză Nina Stănoescu şi Laura Pospisil

Durata proiectului – 3 ani, astfel: 2009-2010 în forma eTwinning- şi 2010 – 2012, în forma COMENIUS

Evaluarea – sumativă: întâlniri interculturale, publicarea de materiale Word si filme pe site-ul proiectului

– finală : publicarea broşurii “ Mythes, contes et legendes: nos racines nous parlent, COMENIUS 2010- 2012”, apărută la Editura El Torro din Ercolano, mai 2012.Aici Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” figurează cu 4 lucrări publicate: “Miturile şi poezia (Zburătorul), “Miturile şi literatura (Baltagul, de M.Sadoveanu), “Căluşul oltenesc”, “Legenda maramureşeană”. Evaluarea a constat şi în editarea a trei DVD- uri cu materialele publicate, realizate în Belgia.